بسته ۱۰ عددی
  • ۱۰ بید
خرید بسته(۱۵,۰۰۰ تومان)

بسته ۲۰ عددی
  • ۲۰ بید
خرید بسته(۲۷,۰۰۰ تومان)

بسته ۴۰ عددی
  • ۴۰ بید
خرید بسته(۵۲,۵۰۰ تومان)

بسته ۱۰۰ عددی
  • ۱۰۰ بید
خرید بسته(۱۰۵,۰۰۰ تومان)

بسته ۲۵۰ عددی
  • ۲۵۰ بید
خرید بسته(۲۲۵,۰۰۰ تومان)

بسته ۵۰۰ عددی (ویژه)
  • ۵۰۰ بید (+۲۰ بید هدیه)
خرید بسته(۳۷۵,۰۰۰ تومان)

بسته ۱۰۰۰ عددی (ویژه)
  • ۱۰۰۰ بید (+۵۰ بید هدیه)
خرید بسته(۵۲۵,۰۰۰ تومان)