بسته ۱۰۰ عددی
  • ۱۰۰ بید
  ۵۲,۵۰۰ تومان خرید بسته

بسته ۲۰۰ عددی
  • ۲۰۰ بید
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان خرید بسته

بسته ۳۰۰ بیدی
  • ۳۰۰ بید
  ۱۵۷,۵۰۰ تومان خرید بسته

بسته ۵۰۰ عددی
  • ۵۰۰ بید
  ۲۶۲,۵۰۰ تومان خرید بسته

بسته ۱۰۰۰ عددی
  • ۱۰۰۰ بید
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان خرید بسته