بسته ۱۰۰ عددی
  • ۱۰۰ بید
  ۵۲,۵۰۰ تومان خرید بسته

بسته ۲۰۰ عددی
  • ۲۰۰ بید
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان خرید بسته

بسته ۳۰۰ بیدی
  • ۳۰۰ بید
  ۱۵۷,۵۰۰ تومان خرید بسته

بسته ۵۰۰ عددی (ویژه)
  • ۵۰۰ بید
۲۶۲,۵۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان خرید بسته

بسته ۱۰۰۰ عددی (ویژه)
  • ۱۰۰۰ بید
۵۲۵,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان خرید بسته

بسته ۲۰۰۰ عددی (ویژه)
  • ۲۰۰۰ بید
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۹۱۵,۰۰۰ تومان خرید بسته